Hướng dẫn


Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
2451/QĐ-UBND 27/02/2023 Phê duyệt Chương trình “Công bố tài liệu lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2022 - 2030”
20/2022/QĐ-UBND 25/07/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ
30/ 2021/QĐ-UBND 30/06/2021 Quy định xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương tỉnh Hà Tĩnh
92/2017/TT-BTC 17/09/2017 Về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất
3073/QĐ-UBND 22/09/2015 Quy hoạch phát triển mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định trên địa bàn Hà Tĩnh
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH