Hướng dẫn


Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
21/2022/TT-BGTVT 21/08/2022 Thông tư Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa
19/2022/T-BKHĐT 20/09/2022 Quy định chế độ báo cáo thống kê
122/2021/TT-BQP 19/09/2021 Hướng dẫn chi phí xác định đơn giá rà phá bom mìn
15/2021/TT-BGTVT 29/07/2021 Thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải
15/2021/TT-BGTVT 29/07/2021 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươn
12/2021/TT-BGTVT 17/06/2021 Quy định tiêu chí cụ thể phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải
06/2021/NĐ-CP 25/01/2021 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng
Nghị định số 09/2021/NĐ-CP 08/02/2021 Nghị định số 09/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng
10/2021/NĐ-CP 08/02/2021 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
15/2021/NĐ-CP 02/03/2021 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
  2 3
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH