Từ ngày : 08/08/2022 đến ngày 14/08/2022

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ TĨNH

  • Thứ 2 Ngày 08/08/2022

  • Thứ 3 Ngày 09/08/2022

  • Thứ 4 Ngày 10/08/2022

  • Thứ 5 Ngày 11/08/2022

  • Thứ 6 Ngày 12/08/2022

  • Thứ 7 Ngày 13/08/2022

  • Chủ nhật Ngày 14/08/2022

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm

Thứ năm

Ngày 11-08-2022