Từ ngày : 29/11/2021 đến ngày 05/12/2021

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ TĨNH

  • Thứ 2 Ngày 29/11/2021

  • Thứ 3 Ngày 30/11/2021

  • Thứ 4 Ngày 01/12/2021

  • Thứ 5 Ngày 02/12/2021

  • Thứ 6 Ngày 03/12/2021

  • Thứ 7 Ngày 04/12/2021

  • Chủ nhật Ngày 05/12/2021

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm

Thứ ba

Ngày 30-11-2021