Từ ngày : 27/11/2023 đến ngày 03/12/2023

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ TĨNH

  • Thứ 2 Ngày 27/11/2023

  • Thứ 3 Ngày 28/11/2023

  • Thứ 4 Ngày 29/11/2023

  • Thứ 5 Ngày 30/11/2023

  • Thứ 6 Ngày 01/12/2023

  • Thứ 7 Ngày 02/12/2023

  • Chủ nhật Ngày 03/12/2023

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm

Thứ ba

Ngày 28-11-2023