Từ ngày : 14/09/2020 đến ngày 20/09/2020

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ TĨNH

  • Thứ 2 Ngày 14/09/2020

  • Thứ 3 Ngày 15/09/2020

  • Thứ 4 Ngày 16/09/2020

  • Thứ 5 Ngày 17/09/2020

  • Thứ 6 Ngày 18/09/2020

  • Thứ 7 Ngày 19/09/2020

  • Chủ nhật Ngày 20/09/2020

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm

Thứ sáu

Ngày 18-09-2020