Từ ngày : 22/10/2018 đến ngày 28/10/2018

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ TĨNH

 • Thứ 2 Ngày 22/10/2018

  07:30 tại Huyện Vũ Quang

  Giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM (GM151)


  Thành phần: PGĐ Bùi Đức Đại
  07:45 tại UBND Huyện Nghi Xuân

  Họp Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, đợt 2 năm 2018 (GM417)


  Thành phần: GĐ Lương Phan Kỳ
  14:00 tại UBND huyện Vũ Quang

  Giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM (GM151)


  Thành phần: PGĐ Bùi Đức Đại
 • Thứ 3 Ngày 23/10/2018

  08:00 tại Văn phòng Tỉnh ủy

  Tổ chức họp đề nghị xét, công nhận huyện Nghi Xuân đạt chuẩn huyện nông thôn mới


  Thành phần: GĐ Lương Phan Kỳ
 • Thứ 4 Ngày 24/10/2018

  14:00 tại UBND Huyện Cẩm Xuyên

  Giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM (GM154)


  Thành phần: PGĐ Bùi Đức Đại
 • Thứ 5 Ngày 25/10/2018

  14:00 tại Văn phòng Tỉnh ủy

  Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) và Chỉ thị 21-CT/TW (GM593)


  Thành phần: GĐ Lương Phan Kỳ
 • Thứ 6 Ngày 26/10/2018

  14:00 tại UBND Huyện Đức Thọ

  Giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM (GM155)


  Thành phần: PGĐ Bùi Đức Đại
 • Thứ 7 Ngày 27/10/2018

 • Chủ nhật Ngày 28/10/2018

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
08:00

Tổ chức họp đề nghị xét, công nhận huyện Nghi Xuân đạt chuẩn huyện nông thôn mới

GĐ Lương Phan Kỳ Văn phòng Tỉnh ủy

Thứ ba

Ngày 23-10-2018