Từ ngày : 19/08/2019 đến ngày 25/08/2019

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ TĨNH

 • Thứ 2 Ngày 19/08/2019

  07:00 tại Bình Định

  Đi công tác (GM890)


  Thành phần: PGĐ Bùi Đức Đại
  14:00 tại Văn phòng UBND tỉnh

  Họp nghe báo cáo và thảo luận về Dự thảo Quy định phân cấp thẩm định dự án, thiết kế cơ sở và thiết kế, dự toán xây dựng công trình (GM282)


  Thành phần: GĐ Lương Phan Kỳ
  14:00 tại Bình Định

  Đi công tác (GM890)


  Thành phần: PGĐ Bùi Đức Đại
 • Thứ 3 Ngày 20/08/2019

  07:30 tại Văn phòng UBND tỉnh

  Kỳ họp lần thứ 11, HĐND tỉnh Khóa XVII (GM483)


  Thành phần: GĐ Lương Phan Kỳ
  07:30 tại Văn phòng Tỉnh ủy

  Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (GM789)


  Thành phần: Ban Giám đốc
  14:00 tại Văn phòng UBND tỉnh

  Họp nghe báo cáo tình hình thực hiện và tiến độ điều chỉnh Quy hoạch tổng thể đến năm 2020, lập Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030 (GM285)


  Thành phần: GĐ Lương Phan Kỳ
 • Thứ 4 Ngày 21/08/2019

 • Thứ 5 Ngày 22/08/2019

  07:30 tại Văn phòng Tỉnh ủy

  Họp nghe tình hình hoạt động của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các dự án đã có chủ trương đầu tư (GM792)


  Thành phần: GĐ Lương Phan Kỳ
 • Thứ 6 Ngày 23/08/2019

  07:30 tại Văn phòng Tỉnh ủy

  Họp Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tỉnh (GM793)


  Thành phần: GĐ Lương Phan Kỳ
 • Thứ 7 Ngày 24/08/2019

 • Chủ nhật Ngày 25/08/2019

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
07:30

Kỳ họp lần thứ 11, HĐND tỉnh Khóa XVII (GM483)

GĐ Lương Phan Kỳ Văn phòng UBND tỉnh
07:30

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (GM789)

Ban Giám đốc Văn phòng Tỉnh ủy
14:00

Họp nghe báo cáo tình hình thực hiện và tiến độ điều chỉnh Quy hoạch tổng thể đến năm 2020, lập Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030 (GM285)

GĐ Lương Phan Kỳ Văn phòng UBND tỉnh

Thứ ba

Ngày 20-08-2019