Từ ngày : 24/06/2024 đến ngày 30/06/2024

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ TĨNH

  • Thứ 2 Ngày 24/06/2024

  • Thứ 3 Ngày 25/06/2024

  • Thứ 4 Ngày 26/06/2024

  • Thứ 5 Ngày 27/06/2024

  • Thứ 6 Ngày 28/06/2024

  • Thứ 7 Ngày 29/06/2024

  • Chủ nhật Ngày 30/06/2024

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm

Thứ ba

Ngày 25-06-2024