DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Cơ quan thực hiện:
 
Tổng số 102 thủ tục / 7 trang
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện File
1 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông Vận tải
2 Cấp giấy chứng nhận xoá đăng ký phương tiện thuỷ nội địa Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông Vận tải
3 Cấp GCNKNCM thuyền trưởng hạng ba, máy trưởng hạng ba Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông Vận tải
4 Cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản (ATCB) Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông Vận tải
5 Học, dự kiểm tra lấy Chứng chỉ lái phương tiện hạng nhì (LPT2) Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông Vận tải
6 Học, dự kiểm tra lấy Chứng chỉ lái phương tiện hạng nhất (LPT1) Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông Vận tải
7 Học, dự kiểm tra lấy Chứng chỉ thợ máy hạng nhất (TM1), hạng nhì (TM2) Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông Vận tải
8 Học, dự kiểm tra lấy Chứng chỉ thủy thủ hạng nhất (TT1), hạng nhì (TT2) Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông Vận tải
9 Học, dự thi lấy Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn máy trưởng hạng ba (M3) Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông Vận tải
10 Học, dự thi lấy Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng tư (T4) Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông Vận tải
11 Học, dự thi lấy Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba (T3) Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông Vận tải
12 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đào tạo loại 4 đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa khi hoặc thay đổi địa chỉ hoặc loại cơ sở đào tạo Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông Vận tải
13 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đào tạo loại 4 đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa khi bị mất, bị hỏng Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông Vận tải
14 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội (đối với phương tiện chuyển quyền sở hữu đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký) Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông Vận tải
15 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội (đối với phương tiện chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký) Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông Vận tải
  1 2 ...