Nghị định


Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
63/2019/NĐ-CP 11/07/2019 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
59/2019/NĐ-CP 01/07/2019 Nghị định 59 quy định chi tiết thi hành Luật phòng chống tham nhũng
04/2019/NĐ-CP 11/01/2019 Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
23/2018/NĐ-CP 22/02/2018 Quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
158/2007/NĐ-CP 26/10/2017 Nghị định quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức
39/2016/NĐ-CP 14/05/2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động
24a/2016/NĐ-CP 04/04/2016 Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng
05/2015/NĐ-CP 11/01/2015 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
65/2014/NĐ-CP 30/06/2014 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2013
92/2014/NĐ-Cp 14/06/2014 Nghị định 92/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 16 Nghị định 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra
  1 2 ...
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH