Nghị định


Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
23/2018/NĐ-CP 22/02/2018 Quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
158/2007/NĐ-CP 26/10/2017 Nghị định quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức
39/2016/NĐ-CP 14/05/2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động
24a/2016/NĐ-CP 04/04/2016 Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng
05/2015/NĐ-CP 11/01/2015 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
65/2014/NĐ-CP 30/06/2014 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2013
92/2014/NĐ-Cp 14/06/2014 Nghị định 92/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 16 Nghị định 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra
27/2012/NĐ-CP 05/04/2012 Nghị định Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức
29/2012/NĐ-CP 05/04/2012 Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
18/2012/NĐ-CP 12/03/2012 Nghị định Quỹ bảo trì đường bộ
  1 2 ...
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH