Quyết định


Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
58/QĐ-HĐ 17/08/2022 Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh
21/ 2021/QĐ-UBND 13/05/2021 Phân cấp thẩm quyền công bố chỉ số giá xây dựng, công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, giá thuê máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
18/ 2021/QĐ-UBND 15/04/2021 Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
28/ 2021/QĐ-UBND 22/06/2021 Ban hành Quy định phân cấp một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
31/2020/QĐ-UBND 04/11/2020 QĐ Quy định tài sản công có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Tĩnh
3701/QĐ-UBND 04/11/2020 QĐ Về việc phê duyệt Dự toán chi phí khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc, hàng rào Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh
33/QĐ-UBND 03/11/2020 QĐ Ban hành quy định một số nội dung về quản lý hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
3232/QĐ-UBND 24/09/2020 QĐ Kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Tư vấn kỹ thuật giao thông
3115/QĐ-UBND 21/09/2020 QĐ vv ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
3110/QĐ-UBND 18/09/2020 QĐ Về việc ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của tỉnh Hà Tĩnh
  2 3 4 5 6
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH