SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ TĨNH

Cổng Sở Đăng nhập Lịch tuần Lịch làm việc Home Loading...
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ XỬ LÝ CÔNG VIỆC
STT BỘ PHẬN NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
 • TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
 • Đã hoàn thành
 • Đang xử lý
 • Chưa xử lý
1 Văn phòng 26
Có 8 nhiệm vụ sắp hết hạn
42.31%
(11/26)
15.38%
(4/26)
42.31%
(11/26)
Xem chi tiết
2 Phòng Kế hoạch-Tài chính 9
77.78%
(7/9)
11.11%
(1/9)
11.11%
(1/9)
Xem chi tiết
3 Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái 7
71.43%
(5/7)
28.57%
(2/7)
0%
(0/7)
Xem chi tiết
4 Phòng Quản lý KCHT&ATGT 13
Có 2 nhiệm vụ sắp hết hạn
38.46%
(5/13)
30.77%
(4/13)
30.77%
(4/13)
Xem chi tiết
5 Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông 34
Có 1 nhiệm vụ sắp hết hạn
82.35%
(28/34)
17.65%
(6/34)
0%
(0/34)
Xem chi tiết
6 Thanh tra Sở 15
Có 2 nhiệm vụ sắp hết hạn
80%
(12/15)
20%
(3/15)
0%
(0/15)
Xem chi tiết
 • Văn phòng
 • - NV được giao: 26 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn: 8 nhiệm vụ
 • - Đã hoàn thành: 42.31%    ( 11/26 )
 • - Đang xử lý: 15.38%    ( 4/26 )
 • - Chưa xử lý: 42.31%    ( 11/26 )
 • Xem chi tiết
 • Phòng Kế hoạch-Tài chính
 • - NV được giao: 9 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 77.78%    ( 7/9 )
 • - Đang xử lý: 11.11%    ( 1/9 )
 • - Chưa xử lý: 11.11%    ( 1/9 )
 • Xem chi tiết
 • Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái
 • - NV được giao: 7 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 71.43%    ( 5/7 )
 • - Đang xử lý: 28.57%    ( 2/7 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/7 )
 • Xem chi tiết
 • Phòng Quản lý KCHT&ATGT
 • - NV được giao: 13 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn: 2 nhiệm vụ
 • - Đã hoàn thành: 38.46%    ( 5/13 )
 • - Đang xử lý: 30.77%    ( 4/13 )
 • - Chưa xử lý: 30.77%    ( 4/13 )
 • Xem chi tiết
 • Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông
 • - NV được giao: 34 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn: 1 nhiệm vụ
 • - Đã hoàn thành: 82.35%    ( 28/34 )
 • - Đang xử lý: 17.65%    ( 6/34 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/34 )
 • Xem chi tiết
 • Thanh tra Sở
 • - NV được giao: 15 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn: 2 nhiệm vụ
 • - Đã hoàn thành: 80%    ( 12/15 )
 • - Đang xử lý: 20%    ( 3/15 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/15 )
 • Xem chi tiết