SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ TĨNH

Cổng Sở Đăng nhập Lịch tuần Lịch làm việc Home Loading...
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ XỬ LÝ CÔNG VIỆC
STT BỘ PHẬN NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
 • TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
 • Đã hoàn thành
 • Đang xử lý
 • Chưa xử lý
1 Văn phòng 8
12.5%
(1/8)
25%
(2/8)
62.5%
(5/8)
Xem chi tiết
2 Phòng Kế hoạch-Tài chính 4
25%
(1/4)
75%
(3/4)
0%
(0/4)
Xem chi tiết
3 Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái 1
Có 1 nhiệm vụ sắp hết hạn
0%
(0/1)
100%
(1/1)
0%
(0/1)
Xem chi tiết
4 Phòng Quản lý KCHT&ATGT 4
Có 1 nhiệm vụ sắp hết hạn
25%
(1/4)
0%
(0/4)
75%
(3/4)
Xem chi tiết
5 Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông 17
Có 1 nhiệm vụ sắp hết hạn
35.29%
(6/17)
64.71%
(11/17)
0%
(0/17)
Xem chi tiết
6 Thanh tra Sở 8
Có 2 nhiệm vụ sắp hết hạn
50%
(4/8)
25%
(2/8)
25%
(2/8)
Xem chi tiết
 • Văn phòng
 • - NV được giao: 8 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 12.5%    ( 1/8 )
 • - Đang xử lý: 25%    ( 2/8 )
 • - Chưa xử lý: 62.5%    ( 5/8 )
 • Xem chi tiết
 • Phòng Kế hoạch-Tài chính
 • - NV được giao: 4 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 25%    ( 1/4 )
 • - Đang xử lý: 75%    ( 3/4 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/4 )
 • Xem chi tiết
 • Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái
 • - NV được giao: 1 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn: 1 nhiệm vụ
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/1 )
 • - Đang xử lý: 100%    ( 1/1 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/1 )
 • Xem chi tiết
 • Phòng Quản lý KCHT&ATGT
 • - NV được giao: 4 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn: 1 nhiệm vụ
 • - Đã hoàn thành: 25%    ( 1/4 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/4 )
 • - Chưa xử lý: 75%    ( 3/4 )
 • Xem chi tiết
 • Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông
 • - NV được giao: 17 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn: 1 nhiệm vụ
 • - Đã hoàn thành: 35.29%    ( 6/17 )
 • - Đang xử lý: 64.71%    ( 11/17 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/17 )
 • Xem chi tiết
 • Thanh tra Sở
 • - NV được giao: 8 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn: 2 nhiệm vụ
 • - Đã hoàn thành: 50%    ( 4/8 )
 • - Đang xử lý: 25%    ( 2/8 )
 • - Chưa xử lý: 25%    ( 2/8 )
 • Xem chi tiết