SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ TĨNH

login Cổng Sở Lịch trực Lịch tuần Lịch làm việc Home Loading...
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

STT Tên cán bộ Đơn vị Chức vụ Điện thoại Email
1 Phạm Duy Thắng Phòng KH-TC Trưởng phòng 0973909388
2 Trần Thế Hùng Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông Phó phòng 0911777636
3 Nguyễn Cao Quý Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và An toàn giao thông Phó phòng 0913276368
4 Nguyễn Trần Toản Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và An toàn giao thông Trưởng phòng 0919782932
5 Nguyễn Văn Mai Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông Trưởng phòng 0941298598
6 Nguyễn Quang Sơn Phòng QLPT&NL Trưởng phòng 0913294961
7 Đoàn Mạnh Tường Thanh tra Sở Phó Chánh Thanh tra 0948210890
8 Nguyễn Xuân Bảo Thanh tra Sở Chánh Thanh tra 0912294575
9 Phan Ngọc Quyết Văn phòng- Chánh Văn phòng 0912574938
10 Trần Đình Phượng Trung tâm tư vấn kỹ thuật giao thông Phó Giám đốc 0912011379
11 Hồ Thanh Hậu Trung tâm tư vấn kỹ thuật giao thông Phó Giám đốc 0919724586
12 Lương Đình Sỹ Trung tâm tư vấn kỹ thuật giao thông Giám đốc 0913852268
13 Nguyễn Đình Minh Thanh tra Sở Phó Chánh Thanh tra 0902223299
14 Nguyễn Thị Lý Phòng KH-TC Phó phòng 0913376934
15 Nguyễn Trần Thông Văn phòng- Phó Chánh Văn phòng 0944438282
16 Nguyễn Tiến Dũng Phòng QLPT&NL Phó phòng 0912077038
17 Lê Anh Sơn Ban Giám đốc Phó Giám đốc 0913387089
18 Nguyễn Việt Thắng Ban Giám đốc Phó Giám đốc 0903456396 thangnv.sgt@hatinh.gov.vn
19 Phan Văn Trung Ban Giám đốc Phó Giám đốc 0913530708 trungpv.sgt@hatinh.gov.vn
20 Lương Phan Kỳ Ban Giám đốc Giám đốc 0913352363 kylp.sgt@hatinh.gov.vn