SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ TĨNH

login Cổng Sở Lịch trực Lịch tuần Lịch làm việc Home Loading...
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

STT Tên cán bộ Đơn vị Chức vụ Điện thoại Email
1 Trần Đình Phượng Trung tâm tư vấn kỹ thuật giao thông Phó Giám đốc 0912011379
2 Hồ Thanh Hậu Trung tâm tư vấn kỹ thuật giao thông Phó Giám đốc 0919724586
3 Lương Đình Sỹ Trung tâm tư vấn kỹ thuật giao thông Giám đốc 0913852268
4 Nguyễn Đình Minh Thanh tra Sở Phó Chánh Thanh tra 0902223299
5 Nguyễn Trần Toản Thanh tra Sở Phó Chánh Thanh tra 0919782932
6 Nguyễn Văn Mai Thanh tra Sở Chánh Thanh tra 0941298598
7 Nguyễn Cao Quý Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông Phó phòng 0913276368
8 Trần Thế Hùng Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và An toàn giao thông Phó phòng 0911777636
9 Phan Ngọc Quyết Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và An toàn giao thông Trưởng phòng 0912574938
10 Phạm Duy Thắng Phòng KH-TC Phó phòng 0973909388
11 Nguyễn Thị Lý Phòng KH-TC Phó phòng 0913376934
12 Nguyễn Quang Sơn Phòng KH-TC Trưởng phòng 0913294961
13 Nguyễn Trần Thông Văn phòng- Phó Chánh Văn phòng 0944438282
14 Đoàn Mạnh Tường Văn phòng- Phó Chánh Văn phòng 0948210890
15 Nguyễn Tiến Dũng Phòng QLPT&NL Phó phòng 0912077038
16 Nguyễn Xuân Bảo Phòng QLPT&NL Trưởng phòng 0912294575
17 Lê Quốc Anh Văn phòng- Chánh Văn phòng 0915658522
18 Lê Anh Sơn Ban Giám đốc Phó Giám đốc 0913387089
19 Nguyễn Việt Thắng Ban Giám đốc Phó Giám đốc 0903456396 thangnv.sgt@hatinh.gov.vn
20 Phan Văn Trung Ban Giám đốc Phó Giám đốc 0913530708 trungpv.sgt@hatinh.gov.vn
21 Lương Phan Kỳ Ban Giám đốc Giám đốc 0913352363 kylp.sgt@hatinh.gov.vn