SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ TĨNH

login Cổng Sở Lịch trực Lịch tuần Lịch làm việc Home Loading...

LỊCH TRONG TUẦN

Tuần trước Tuần thứ 49 năm 2023
Từ ngày : 27/11/2023 đến ngày 03/12/2023
Tuần kế tiếp
Ngày bắt đầu Giờ bắt đầu Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
27/11/2023
Thứ 2
28/11/2023
Thứ 3
08:00
Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan
GĐ Trần Quang Tuấn
Trung tâm công báo-tin học
08:00
Họp đánh giá, xếp loại công chức năm 2023
Ban Giám đốc Sở
Hội trường tầng II
29/11/2023
Thứ 4
08:00
Họp về một số nội dung Ban Kinh tế - Ngân sách trình Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII
GĐ Trần Quang Tuấn
Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh
08:00
Họp Đoàn kiểm tra theo Quyết định 647 -QĐ/TU
GĐ Trần Quang Tuấn
Thị xã Hồng Lĩnh
30/11/2023
Thứ 5
01/12/2023
Thứ 6
08:30
Làm việc với Tổng công ty Điện lực miền Bắc
GĐ Trần Quang Tuấn
Văn phòng UBND tỉnh
02/12/2023
Thứ 7
03/12/2023
Chủ nhật