SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ TĨNH

login Cổng Sở Lịch trực Lịch tuần Lịch làm việc Home Loading...

LỊCH TRONG TUẦN

Tuần trước Tuần thứ 33 năm 2022
Từ ngày : 08/08/2022 đến ngày 14/08/2022
Tuần kế tiếp
Ngày bắt đầu Giờ bắt đầu Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
08/08/2022
Thứ 2
7h30
Hội nghị trực tuyến
GĐ Lương Phan Kỳ
Trung tâm công báo tin học tỉnh
09/08/2022
Thứ 3
08:00
Dự họp thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (GM353)
PGĐ Lê Anh Sơn
Sở TN&MT
10/08/2022
Thứ 4
14h
Cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025
GĐ Lương Phan Kỳ
Hội trường số 2 (tầng 6), Nhà làm việc Văn phòng Tỉnh ủy
7h30
Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017
GĐ Lương Phan Kỳ
Hội trường tầng 1 Văn phòng Tỉnh uỷ
11/08/2022
Thứ 5
8.00
Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp với chủ đề “Chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững”
GĐ Lương Phan Kỳ
Trung tâm công báo tin học tỉnh
12/08/2022
Thứ 6
13/08/2022
Thứ 7
14/08/2022
Chủ nhật