Xoá Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
Cơ quan thực hiện

Sở Giao thông Vận tải

Lĩnh vực Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức hoặc cá nhân nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Tĩnh (Số 02A - Đường Nguyễn Chí Thanh - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh).
Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ chuyên môn hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc mạng điện tử thì Trung tâm thông báo bằng văn bản cho tổ chức hoặc cá nhân để hoàn thiện hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả cho cá nhân và yêu cầu nộp phí, lệ phí cho Trung tâm (nếu có).
- Bước 2: Cán bộ chuyên môn tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ về Sở Giao thông vận tải để giải quyết theo quy định.
- Bước 3: Đến hẹn, Trung tâm hành chính công Tỉnh trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức hoặc cá nhân

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh;
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ gồm:
            + Đơn đề nghị xoá đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (theo mẫu số 10 Thông tư số 75/2014/TT- BGTVT ngày 19/12/2014 )
+ Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đã được cấp (bản chính).
- Lưu ý: Nếu nộp qua bưu điện hồ sơ gồm bản sao có chứng thực;
 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức hoặc cá nhân

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản chấp thuận xóa đăng ký.

Lệ phí

không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị xoá đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (theo mẫu số 10 Thông tư số 75/2014/TT- BGTVT ngày 19/12/2014 )

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC
Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa 2004;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thuỷ nội địa 2004;
- Nghị định số 80/2008/-NĐ-CP ngày 29/7/2008 của Chính phủ; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
- Thông tư số 75/2014/TT- BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải  Quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa;
- Thông tư số 198/2016/TT- BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thuỷ nội địa và đường sắt.

Tài liệu đính kèm
[Trở về]