Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Cơ quan thực hiện

Sở Giao thông Vận tải

Lĩnh vực Lĩnh vực Đường bộ
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Tĩnh (Số 02A - đường Nguyễn Chí Thanh - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh).

Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ chuyên môn hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc mạng điện tử thì Trung tâm thông báo bằng văn bản cho tổ chức để hoàn thiện hồ sơ.

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả cho tổ chức, và yêu cầu nộp phí cho Trung tâm.

Bước 2: Cán bộ chuyên môn tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ về Sở Giao thông vận tải để giải quyết theo quy định.

Bước 3: Đến hẹn, Trung tâm hành chính công Tỉnh trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh hoặc qua mạng điện tử (địa chỉ: http://dichvucong.hatinh.gov.vn).

Thành phần, số lượng hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ gồm:

- Tờ trình của Chủ đầu tư;

- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình;

- Quyết định lựa chọn nhà thầu Tư vấn lập BCKTKT;

- Quy hoạch hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật...có liên quan (khi có yêu cầu);

- Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ lập BCKTKT: Địa hình, địa chất, thuỷ văn, điều tra mỏ vật liệu, biên bản nghiệm thu khảo sát, quyết định phê duyệt đ cương khảo sát thiết kế của Chủ đầu tư...;

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh, bản vẽ và dự toán;

- Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn (khi có yêu cầu):

- Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có).

- Lưu ý: Nếu nộp qua bưu điện hồ sơ gồm bản sao có chứng thực; qua mạng điện tử hồ sơ gồm bản scan từ bản gốc.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

- 10 ngày làm việc đối với Sở GTVT

- 05 ngày làm việc đối với UBND tỉnh

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức.

Kết quả thực hiện TTHC

Báo cáo thẩm định, Quyết định phê duyệt.

Lệ phí

Có (theo Biểu mức phí quy định tại Thông tư 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Có. Tờ trình về việc thẩm định hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình (Mẫu số 04 - Phụ lục II Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

- Nghị định số 120/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ Về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Căn cứ Thông tư 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng.

 

Tài liệu đính kèm
[Trở về]