DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Cơ quan thực hiện:
 
Tổng số 102 thủ tục / 7 trang
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện File
91 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội (đối với phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật) Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông Vận tải
92 Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội (đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa) Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông Vận tải
93 Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa) Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông Vận tải
94 Cấp, cấp lại biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông Vận tải
95 Chấp thuận vận tải hành khách ngang sông Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông Vận tải
96 Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
97 Cấp lại giấy chứng nhận, đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (đối với phương tiện chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa) Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông Vận tải
98 Chuyển đổi chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn tàu cá, tàu biển sang giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông Vận tải
99 Cấp giấy phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
100 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đào tạo loại 4 đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông Vận tải
101 Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của đường tỉnh và quốc lộ được giao quản lý. Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
102 Cấp giấy phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của đường tỉnh và quốc lộ ủy thác Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
  ... 4 5 6 7 8 9 10 ...