Văn bản của Tỉnh


Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
31/2020/QĐ-UBND 04/11/2020 QĐ Quy định tài sản công có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Tĩnh
3701/QĐ-UBND 04/11/2020 QĐ Về việc phê duyệt Dự toán chi phí khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc, hàng rào Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh
33/QĐ-UBND 03/11/2020 QĐ Ban hành quy định một số nội dung về quản lý hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
3232/QĐ-UBND 24/09/2020 QĐ Kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Tư vấn kỹ thuật giao thông
3115/QĐ-UBND 21/09/2020 QĐ vv ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
3110/QĐ-UBND 18/09/2020 QĐ Về việc ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của tỉnh Hà Tĩnh
2250/ QĐ-UBND 17/07/2020 Phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Khung năng lực từng vị trí việc làm trong cơ quan Sở Giao thông vận tải
114/2018/NQ-HĐND 13/12/2018 Quy định về phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
130/2018/NQ-HĐND 13/12/2018 Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
38/2019/QĐ-UBND 28/06/2019 QĐ Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng
  2 3 4 5 6
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH