Văn bản của Tỉnh


Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
58/QĐ-HĐ 17/08/2022 Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh
20/2022/QĐ-UBND 26/07/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ
10/2022/TT-BKHĐT 15/06/2022 Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT quy định cung cấp, đăng tải thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
12/2022/TT-BKHĐT 15/06/2022 Thông tư 12/2022/TT-BKHĐT lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của các Hiệp định thương mại
15/2022/TT-BKHĐT 30/06/2022 Thông tư 15/2022/TT-BKHĐT lập hồ sơ mời thầu xây lắp đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của các Hiệp định thương mại
30/ 2021/QĐ-UBND 01/07/2021 Quy định xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương tỉnh Hà Tĩnh
21/ 2021/QĐ-UBND 13/05/2021 Phân cấp thẩm quyền công bố chỉ số giá xây dựng, công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, giá thuê máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
18/ 2021/QĐ-UBND 15/04/2021 Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
28/ 2021/QĐ-UBND 22/06/2021 Ban hành Quy định phân cấp một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
31/2020/QĐ-UBND 04/11/2020 QĐ Quy định tài sản công có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Tĩnh
  2 3 4 5 6
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH