Văn bản của Tỉnh


Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
15/2023/QĐ-UBND 01/01/1970 Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
15/2023/QĐ-UBND 01/03/2023 Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
2451/QĐ-UBND 27/02/2023 Phê duyệt Chương trình “Công bố tài liệu lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2022 - 2030”
2629/QĐ-UBND 27/02/2023 Kế hoạch cchc năm 2023 của tỉnh
01/2023/QĐ-UBND 27/02/2023 Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động bãi đỗ xe trên trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 50/2021/QĐUBND ngày 22 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh
224/QĐ-UBND 27/02/2023 Danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành
337/QĐ-UBND 27/02/2023 Về việc công nhận các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về An ninh trật tự” năm 2022
58/QĐ-HĐ 16/08/2022 Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh
20/2022/QĐ-UBND 25/07/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ
10/2022/TT-BKHĐT 14/06/2022 Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT quy định cung cấp, đăng tải thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
  2 3 4 5 6
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH