Thông tư


Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
17/2013/TT-BXD 29/10/2013 Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.
03/2016/TT-BKHĐT 04/05/2016 Quy định đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu
05/2016 /TT-BXD 09/03/2016 Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công để quản lý chi phí đầu tư xây dựng
03/2016/TT-BXD 09/03/2016 Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
19/2015/TT-BKHĐT 26/11/2015 Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu
16/2014/TT-BNV 19/11/2014 Về hướng dẫn giao nộp, nhận tài liệu lưu trữ vào lưu trữ lịch sử các cấp
32/2014/TT-BGTVT 07/08/2014 Quy định khai thác quản lý vận hành đường GTNT
31/2014/TT-BGTVT 04/08/2014 Hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất
27/2014/TT-BGTVT 27/07/2014 Quy định về QLCL vật liệu nhựa đường sử dụng trong xây dựng CTGT
12/2014/TT-BGTVT 28/04/2014 Hướng dẫn quản lý, vận hành khai thác cầu trên đường Giao thông nông thôn
  1 2 ...
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH