Văn bản của Trung Ương


Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
12/2021/TT-BGTVT 18/06/2021 Quy định tiêu chí cụ thể phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải
12/2021/TT-BGTVT 18/06/2021 Quy định tiêu chí cụ thể phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải
06/2021/NĐ-CP 26/01/2021 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng
Nghị định số 09/2021/NĐ-CP 09/02/2021 Nghị định số 09/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng
10/2021/NĐ-CP 09/02/2021 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
15/2021/NĐ-CP 03/03/2021 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
01/2021/TT-TTCP 16/06/2021 Thông tư số 01/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ : Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân
01/2021/TT-TTCP 10/03/2021 Thông tư số 01/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ : Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân
10/2021/TT-BGTVT 29/04/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2016/TT-BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp kỹ thuật đường thủy nội địa
10/2021/TT-BGTVT 29/04/2021 Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư 46/2016/TT-BGTVT
  2 3 4 5 6
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH