Công bố lại bến xe khách vào khai thác
Cơ quan thực hiện

Sở Giao thông Vận tải

Lĩnh vực Lĩnh vực Đường bộ
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Tĩnh (Số 02A - Đường Nguyễn Chí Thanh - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh).
Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ chuyên môn hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc mạng điện tử thì Trung tâm thông báo bằng văn bản cho tổ chức để hoàn thiện hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả cho tổ chức và yêu cầu nộp phí, lệ phí cho Trung tâm (nếu có).
- Bước 2: Cán bộ chuyên môn tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ về Sở Giao thông vận tải để giải quyết theo quy định.
- Bước 3: Đến hẹn, Trung tâm hành chính công Tỉnh trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức.

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh hoặc qua mạng điện tử (Địa chỉ http://qlvt.mt.gov.vn);
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ gồm:
- Văn bản nghị công bố lại bến xe khách theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 Thông tư 49/2012/TT-BGTVT ngày 12/12/2012;
- Bản vẽ bố trí mặt bằng tổng thể các công trình xây dựng, cải tạo bến xe khách (nếu có thay đổi so với lần công bố trước);
- Quyết định cho phép đầu tư xây dựng, cải tạo của cơ quan có thẩm quyền (nếu có thay đổi so với lần công bố trước);

  • Biên bản nghiệm thu các công trình xây dựng, cải tạo (nếu có thay đổi so với lần công bố trước);

-  Bản đối chiếu các quy định kỹ thuật của quy chuẩn này với các công trình của bến xe khách (nếu có thay đổi so với lần công bố trước).
- Lưu ý: Nếu nộp qua bưu điện hồ sơ gồm bản sao có chứng thực; qua mạng điện tử hồ sơ gồm bản scan từ bản gốc.
b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể  từ ngày nhận đủ hồ sơ

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định công bố lại bến xe khách vào khai thác.

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Giấy đề nghị công bố lại bến xe khách theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 Thông tư 49/2012/TT-BGTVT ngày 12/12/2012
- Bản đối chiếu các quy định kỹ thuật của bến xe khách theo Phụ lục 2 của Thông tư 73/2015/TT-BGTVT ngày 11/11/2015 ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách sửa đồi lần 1 năm 2015

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC
Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật giao thông đường bộ năm 2008.
- Thông tư 49/2012/TT-BGTVT ngày 12 tháng 12 năm 2012 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách.
- Thông tư 73/2015/TT-BGTVT ngày 11 tháng 11 năm 2015 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách

Tài liệu đính kèm
[Trở về]