Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào đường tỉnh và Quốc lộ được giao quản lý.
Cơ quan thực hiện

Sở Giao thông Vận tải

Lĩnh vực Lĩnh vực Đường bộ
Trình tự thực hiện

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ,  thì yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 2: Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông xử lý.

Bước 3: Xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì dự thảo văn bản Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào đường tỉnh và Quốc lộ trình lãnh đạo Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông xem xét, ký nháy.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì dự thảo Văn bản thông báo không đủ điều kiện chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào đường tỉnh và quốc lộ trình lãnh đạo phòng xem xét ký nháy.

Bước 4: Xem xét hồ sơ và ký nháy vào dự thảo kết quả thực hiện tại bước 3.

Bước 5: Xem xét, ký duyệt văn bản trình ký của Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông.

Bước 6: Phát hành văn bản và chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Bước 7: Trả kết quả cho tổ chức cá nhân.

Cách thức thực hiện

2. Cách thức thực hiện:

- Thực hiện trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh - Số 02A - đường Nguyễn Chí Thanh - Thành phố Hà Tĩnh;

- Qua Bưu điện;

- Qua hệ thống mạng điện tử (Địa chỉ http://dichvucong.hatinh.gov.vn).

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao theo mẫu tại Phụ lục 3 Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ GTVT;

- Quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; hoặc văn bản thỏa thuận của Bộ Giao thông vận tải cho phép đấu nối đường nhánh vào quốc lộ đối với các trường hợp quốc lộ chưa có quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ được phê duyệt;

- Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao tổ chức, cá nhân làm chủ đầu tư hoặc chủ sử dụng nút giao;

- Thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao (có biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông) do tổ chức tư vấn được phép hành nghề trong lĩnh vực công trình đường bộ lập.

* Lưu ý khi nộp hồ sơ:

+ Nếu nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trường hợp yêu cầu bản sao thì kèm theo bản gốc để đối chiếu;

+ Nếu nộp hồ sơ qua mạng điện tử thì quét (Scan) từ bản chính;

+ Nếu nộp hồ sơ qua đường bưu điện thì nộp bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.

 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư hoặc chủ sử dụng nút giao.

Kết quả thực hiện TTHC

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh.

Lệ phí

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

+ Đáp ứng yêu cầu: Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào đường tỉnh và Quốc lộ.

 

+ Không đáp ứng yêu cầu: Văn bản thông báo từ chối tiếp nhận có nêu rõ lý do.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

8. Phí, Lệ phí: Không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao theo mẫu tại Phụ lục 3 Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ GTVT;

Căn cứ pháp lý của TTHC

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Tuân theo các quy định của pháp luật về quảng cáo và về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Cá nhân, tổ chức được phép lắp đặt biển quảng cáo chịu toàn bộ trách nhiệm liên quan do việc lắp đặt biển quảng cáo gây ra.

- Chủ công trình biển quảng cáo phải di chuyển hoặc cải tạo biển đúng tiến độ theo yêu cầu của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền; không được yêu cầu bồi thường và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm kinh phí liên quan.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ về quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải        về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ- CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ về quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

 

Tài liệu đính kèm
[Trở về]