Trang chủ Công khai về tổ chức cán bộ

89-QĐ/TW Quy định khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

Đăng ngày 09-11-2017 03:39
1840 Lượt xem
Xem cỡ chữ

. . . . .