Trang chủ Đảng, Đoàn thể

Sở Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019

Đăng ngày 29-01-2019 08:46
603 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

. . . . .