Trang chủ Hoạt động của ngành

Cơ chế tài chính hỗ trợ hợp tác xã giai đoạn 2015 – 2020

Đăng ngày 07-08-2017 03:33
440 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngân sách trung ương sẽ hỗ trợ 100% kinh phí bồi dưỡng nguồn nhân lực của HTX bằng nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nguồn kinh phí hỗ trợ thành lập mới HTX, đăng ký thay đổi theo quy định của Luật HTX do ngân sách địa phương hỗ trợ 100%.

. . . . .