Trang chủ Thông tư

Hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021

Đăng ngày 30-04-2023 00:00
40 Lượt xem
Xem cỡ chữ

. . . . .
Cùng chuyên mục