Trang chủ Quyết định

Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

Đăng ngày 14-04-2021 17:00
65 Lượt xem
Xem cỡ chữ

. . . . .