Trang chủ Quyết định

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động bãi đỗ xe trên trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 50/2021/QĐUBND ngày 22 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh

Đăng ngày 27-02-2023 00:00
41 Lượt xem
Xem cỡ chữ

. . . . .