DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Cơ quan thực hiện:
 
Tổng số 102 thủ tục / 7 trang
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện File
76 Đổi lại bằng thuyền trưởng, máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn đã cấp trước ngày 01/01/2015 Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
77 Cấp lại giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
78 Cấp GCNKNCM thuyền trưởng hạng ba, máy trưởng hạng ba Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông Vận tải
79 Cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản (ATCB) Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông Vận tải
80 Học, dự kiểm tra lấy Chứng chỉ lái phương tiện hạng nhì (LPT2) Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông Vận tải
81 Học, dự kiểm tra lấy Chứng chỉ lái phương tiện hạng nhất (LPT1) Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông Vận tải
82 Học, dự kiểm tra lấy Chứng chỉ thợ máy hạng nhất (TM1), hạng nhì (TM2) Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông Vận tải
83 Học, dự kiểm tra lấy Chứng chỉ thủy thủ hạng nhất (TT1), hạng nhì (TT2) Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông Vận tải
84 Học, dự thi lấy Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn máy trưởng hạng ba (M3) Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông Vận tải
85 Học, dự thi lấy Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng tư (T4) Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông Vận tải
86 Học, dự thi lấy Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba (T3) Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông Vận tải
87 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đào tạo loại 4 đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa khi hoặc thay đổi địa chỉ hoặc loại cơ sở đào tạo Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông Vận tải
88 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đào tạo loại 4 đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa khi bị mất, bị hỏng Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông Vận tải
89 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội (đối với phương tiện chuyển quyền sở hữu đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký) Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông Vận tải
90 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội (đối với phương tiện chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký) Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông Vận tải
  ... 3 4 5 6 7 8 9 ...